en
Neprehliadnite


Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Mesto Nová Baňa
Sídlo: Némestie slobody 1, Nová Baňa
IČO: 320897
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie o rôznych akciách, novinkách a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:
Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):
- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
- Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek. Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho osobné údaje v databáze sa vymažú.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
• právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
• právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
• právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
• právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy - newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy bude, že Vám nebude možné zasielať elektronické správy - newsletter, iné následky nie sú. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800