en
Neprehliadnite


Prevody majetku

upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, ktorý obvodný úrad previedol do vlastníctva, alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu
- meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
- adresa pobytu alebo sídlo,
- identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Pridané:
8.9.2021

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Pridané:
29.10.2020

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - byty

Pridané:
28.10.2019

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - byty

Pridané:
28.10.2019

Miroslav Kamenský, Nová Baňa

Pridané:
15.5.2017

PharmDr. Norbert Chano, Nová Baňa

Pridané:
25.5.2017

Ing. Roman Škvarek, Nitra

Pridané:
12.7.2018

MADEX AGENCY , Zlaté Moravce

Pridané:
10.1.2018

Eva Prochyrová, Nová Baňa

Pridané:
23.9.2019

Mgr. Ľubica Hollá, Bratislava

Pridané:
23.9.2019

Ľuborím Bielik, Rudno nad Hronom

Pridané:
18.1.2017

MUDr. Jiří Lukačovič, Kysucké Nové Mesto

Pridané:
20.7.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Pridané:
5.2.2016

Cortizo Slovakia, a.s., Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

Pridané:
31.1.2014

Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko

Pridané:
27.3.2013

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001

Pridané:
18.3.2013

Ivan Zoliak a manž. Viera Zoliaková, rod. Solomková, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/37, Nová Baňa

Pridané:
18.12.2012

Larysa Zvizdecká, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/39, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Olga Tomeček, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/39, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Ján Pajerský a Mária Pajerská, obaja trvale bytom: Potočná 403, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001

Pridané:
14.2.2012Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800