en
Neprehliadnite


Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ZÁKAZIEK NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 


Mesto Nová Baňa v zmysle § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk
súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800