en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 6232, na ulici Kolibská cesta v Novej Bani – v priestoroch kultúrneho domu Štále na poschodí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 65,21 m2

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 20,25 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1.      Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového  priestoru v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani.  Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

 

Aktuálna ponuka na nájom  voľného nebytového priestoru  na ulici Školskej 25 v Novej Bani – prízemie. Predmet nájmu konkrétne:

 

Nebytový priestor o výmere 8,30 m2 

 

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (ilovepdf_merged.pdf)OVS840 kB

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 1452, na ulici Pod Sekvojou v Novej Bani – v nebytových priestoroch za obchodom JEDNOTA. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 39 m2

Doba nájmu : určitá do 31. 12. 2022
 

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 1452, na ulici Pod Sekvojou v Novej Bani – v nebytových priestoroch za obchodom JEDNOTA. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 39 m2

Doba nájmu : určitá do 31. 12. 2022

1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 11 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – dodávka tepla, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na prevod vlastníctva majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Kollárova, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
sklady (Bananáreň), súpisné číslo 349, postavené na pozemku C KN parc. č. 99/3 popis stavby: STAVBA

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800