en
Neprehliadnite


Územný plán schválený 2014

Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.

Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu poţiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a sluţieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udrţateľného rozvoja a reálne moţnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými poţiadavkami.
 

Strana:12
NázovPridanéPrevziať súbor
Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky č. 127.3.2019 Prevziať dokument (PDF)
Zaväzna_cast_Nova_Bana12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
1_sirsie vztahy12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
2_komplexny urbanisticky navrh k.u.12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
3_navrh ochrany prirody a tvorby krajiny12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
4a_Komplexny urbanisticky navrh12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
4b_Komplexny urbanisticky navrh12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
4c_Komplexny urbanisticky navrh12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
4d_Komplexny urbanisticky navrh12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_412.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
5c_Navrh verejneho dopravneho vybavenia12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
5d_Navrh verejneho dopravneho vybavenia12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_512.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
6a_Vodne hospodarstvo12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
6b_Vodne hospodarstvo12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
6c_Vodne hospodarstvo12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
6d_Vodne hospodarstvo12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_612.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
7a_Energetika a telekomunikacie12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
7b_Energetika a telekomunikacie12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
7c_Energetika a telekomunikacie12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
7d_Energetika a telekomunikacie12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_712.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
8a_Perspektívne vyuzitie PP a LP12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
8b_Perspektívne vyuzitie PP a LP12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
8c_Perspektívne vyuzitie PP a LP12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
8d_Perspektívne vyuzitie PP a LP12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_812.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Strana:12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800