en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456789...12

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
22.9.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2020 zo dňa 16.9.2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Nová Baňa

Pridané:
21.9.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová Baňa

Pridané:
21.9.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 23.9.2020

Pridané:
21.9.2020

Výzva verejná vyhláška

Pridané:
21.9.2020

Oznámenie

Pridané:
21.9.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 09. 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa

Pridané:
21.9.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 23. 9. 2020

Pridané:
16.9.2020

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov

Pridané:
16.9.2020

Oznámenie o začatí konania

Pridané:
10.9.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ............ o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Nová Baňa

Pridané:
31.8.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........... o organizácii miestneho referenda v meste Nová Baňa.

Pridané:
31.8.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..../2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová Baňa

Pridané:
31.8.2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .......... zo dňa 16. 9. 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.

Pridané:
28.8.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
28.8.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
28.8.2020

Oznámenie o dražbe

Pridané:
26.8.2020

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
24.8.2020

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027, strategický dokument

Pridané:
18.8.2020

Tlačová správa k elektronickému sčítaniu domov a bytov za Banskobystrický kraj

Pridané:
17.8.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie cestovného ruchu 19.8.2020

Pridané:
12.8.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 2.9.2020

Pridané:
12.8.2020

Rozhodnutie Komplexná obnova bytového domu ul. Nábrežná č. 1149, Nová Baňa

Pridané:
10.8.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku

Pridané:
5.8.2020

Oznámenie o začatí konania

Pridané:
3.8.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 4. 8. 2020

Pridané:
28.7.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 30.7.2020

Pridané:
20.7.2020

Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu

Pridané:
8.7.2020

Komplexná obnova bytového domu

Pridané:
8.7.2020

Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 - Strategický dokument

Pridané:
30.6.2020
Strana:123456789...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800