en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456...12

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.8.2021

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.8.2021

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.8.2021

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na skladové priestory

Pridané:
10.8.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
9.8.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
6.8.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
21.7.2021

ZRUŠENÉ: Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na skladové priestory

Pridané:
12.7.2021

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
9.7.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánu, životného prostredia a majetku 14.7.2021

Pridané:
9.7.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3 /2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
2.7.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2021 zo dňa 23.06.2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta Nová Baňa

Pridané:
2.7.2021

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
30.6.2021

obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
21.6.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.6.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.6.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021

Pridané:
7.6.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 14.6.2021

Pridané:
4.6.2021

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
2.6.2021

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy

Pridané:
27.5.2021

STAVEBNE POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pridané:
20.5.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 24.5.2021

Pridané:
18.5.2021

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
13.5.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 19. 5. 2021

Pridané:
12.5.2021

Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020

Pridané:
10.5.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.5.2021

Pridané:
6.5.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 7.5.2021

Pridané:
5.5.2021

obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb

Pridané:
30.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.4.2021

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Pridané:
19.4.2021
Strana:123456...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800