en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:1234567...12

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Pridané:
19.4.2021

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Nová Baňa č.3/2020 zo dňa 13.05.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
12.4.2021

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 15.4.2021

Pridané:
12.4.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 7.4.2021

Pridané:
30.3.2021

Zákonné povinnosti chovatela zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021 - upozornenie

Pridané:
29.3.2021

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
29.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
25.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
18.3.2021

Záznam z vyhodnotenia elektronickej aukcie k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta Nová Baňa zo dňa 10.3.2021

Pridané:
17.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
15.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
8.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
26.2.2021

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Pridané:
25.2.2021

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
17.2.2021

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Pridané:
11.2.2021

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2022

Pridané:
9.2.2021

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. …/2021 zo dňa ......... o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva

Pridané:
9.2.2021

Oznam - dotazník

Dovoľujeme si Vás informovať o predĺžení termínu podávania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie do 30.06.2021. Vyplnený dotazník prosíme doručiť do 10.06.2021.

Pridané:
21.1.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zriadenie vodnej stavby

Pridané:
21.1.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zriadenie vodnej stavby

Pridané:
21.1.2021

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
4.1.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 13/2020 zo dňa 29. 12. 2020 o opatrovateľskej službe

Pridané:
30.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní čistoty na území mesta Nová Baňa

Pridané:
30.12.2020
Strana:1234567...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800