en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:12345678...12

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území mesta Nová Baňa

Pridané:
30.12.2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2027 aktualizované

Pridané:
14.12.2020

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb k 31. 12. 2020

Pridané:
14.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu - KBV Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa 19. 11. 2020

Pridané:
8.12.2020

Petícia ulica Podhorská – oznámenie o vybavení

Pridané:
8.12.2020

Štatistické zisťovanie RU

Pridané:
4.12.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 9.12.2020

Pridané:
3.12.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 8.12.2020

Pridané:
1.12.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
26.11.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
26.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2020 zo dňa 19.11.2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Pridané:
24.11.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 27.11.2020

Pridané:
23.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu – KBV Hrádza – BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa 19. 11. 2020

Pridané:
20.11.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 25.11.2020

Pridané:
20.11.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 25. 11. 2020

Pridané:
16.11.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Odpoveď k stavbe s názvom:

Pridané:
10.11.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 12.11.2020

Pridané:
6.11.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ... / 2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu - KBV Hrádza – BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa ........

Pridané:
4.11.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.11.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.11.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č......../2020 zo dňa 19.11.2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území mesta Nová Baňa

Pridané:
3.11.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č...../2020 zo dňa 19.11.2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Pridané:
3.11.2020

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
22.10.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku 30.10.2020

Pridané:
22.10.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 26.10.2020

Pridané:
20.10.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 20. 10. 2020

Pridané:
13.10.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 14.10.2020

Pridané:
7.10.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie cestovného ruchu a propagácie 22. 10. 2020

Pridané:
28.9.2020

Ponuka na predaj hnuteľného majetku

Pridané:
25.9.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o organizácii miestneho referenda v meste Nová Baňa.

Pridané:
24.9.2020
Strana:12345678...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800