en
Neprehliadnite


Novobanský jarmok

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 24.09.2021 - 25.09.2021.

Pozor zmena!!!

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 10.09.2021 pre ľudovo-umeleckých remeselníkov s vlastným tovarom.

 

Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Pozor zmena : Jarmok je určený pre:
- ľudovo-umeleckých remeselníkov s vlastným tovarom,
- predajcov s občerstvovacími stánkami a doplnkovými občerstvovacími stánkami ( trdelník, medovina, burčiak a pod.), (Predajné miesta na akciu Novobanský jarmok 2021 pre stánky s občerstvením s možnosťou napojenia na elektrickú energiu sú už OBSADENÉ.)
- predajcov s poľnohospodárskymi prebytkami,
- zábavné atrakcie
- predajcov so sortimentom hračky.

Jarmoku sa nemôžu zúčastniť predajcovia spotrebného tovaru.
 

Predajná doba :
a) predaj občerstvenia:
Piatok od 09.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota od 08.00 hod. do 18.00 hod.

b) ostatný predaj a služby:
Piatok od 09.00 hod. do18.00 hod.
Sobota od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Každý účastník je povinný dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a a nariadenie Vlády slovenskej rebupliky v súvislosti s pandémiou koronovarvírusu.

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:
1. a) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP, ak k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby na trhovom mieste dôjde do 30.06.2019 vrátane. Od 01.07.2019 najneskôr do 31.12.2019 môže podnikateľ, ktorý požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP do 01.07.2019 a ORP mu nebola dodaná, naďalej na evidenciu prijatých tržieb používať ERP so zrušeným DKP. Obec akceptuje fotokópiu z knihy ERP, aj ak obsahuje záznam o zrušení DKP, alebo
b) fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle, alebo
c) fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach, alebo
d) pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), alebo
e) dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom,

2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
3. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
4. kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – Žiar nad Hronom – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne), osvedčenie k malopredaju vinárskych produktov vydaného UKSUP Bratislava (burčiak).

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:
1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

U P O Z O R N E N I E

1. žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
2. organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
3. organizátor akceptuje len žiadosti podané do 03.09.2021.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 03. SEPTEMBRA 2021

Vybratým predajcom bude zaslaná pozvánka na novobanský jarmok, na základe ktorej uhradia poplatok za predajné miesto a po zaplatení poplatku im bude vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na novobanskom jarmoku v termíne do 10 pracovných dní od zaplatenia poplatku, po tomto termíne si môžu predávajúci vyzdvihnúť povolenia na predaj na Mestskom úrade v Novej Bani na 1.poschodí, č.dv. 13 a č.dv. 2.
Predajné zariadenie v priestoroch jarmoku môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia.
Kontakt: tel.: 045/6782822, 6782885, 6782811, 6782810
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RIADITEĽSTVO NOVOBANSKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800