en




Neprehliadnite


Veľkonočné trhy

Veľkonočné trhy

POZOR ZMENA!
Informácie pre záujemcov o predaj na príležitostnom veľkonočnom trhu
VITAJ, VEĽKÁ NOC, ktorý sa uskutoční 3. 4. 2020

od 10. 00 – 17.00 hod. vonkajšie priestory (dvor CVČ) – predajcovia

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 20. 3. 2020 Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!
Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.
Žiadosť o povolenie na predaj je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní ju v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou), inak sa považuje za nedoručenú!
Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:
1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
5. kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (Mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne).

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:
1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).
2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

U P O Z O R N E N I E
1. žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
2. organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
3. organizátor akceptuje len žiadosti podané do 20. 3. 2020
UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 20. MARCA 2020
Účastníci príležitostného veľkonočného trhu VITAJ, VEĽKÁ NOC sa môžu prihlásiť do 3. 4. 2019. Žiadosti (trhovníkov - predávajúcich výrobky a poskytujúcich služby) doručené po termíne a neúplné žiadosti (bez požadovaných náležitostí) nebudú organizátorom akceptované.
Žiadosti trhovníkov uspokojíme podľa kapacitných možností.
Vybratým záujemcom bude vydané Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom veľkonočnom trhu VITAJ, VEĽKÁ NOC v deň konania trhov. Vydanie povolenia odporúčame preveriť telefonicky od 23. 3. 2020
Predajné zariadenie v priestoroch trhu môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia. Po vydaní povolenia je umiestnenie predajného zariadenia v priestoroch trhu bezplatné.
Kontakt: tel.: 045/6782886, 6782885,
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!
Prílohy:
 




Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800