en
Neprehliadnite


Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom Novej Bane s trvalým pobytom na území mesta spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa (ďalej „Pravidlá“) stanovujú zásady pre priebeh procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o použití časti rozpočtu mesta. Predmetom Pravidiel je úprava harmonogramu, rozhodovacích mechanizmov a funkcií orgánov participatívneho rozpočtu. Pravidlá participatívneho rozpočtu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Cieľom participatívneho rozpočtu je umožniť občanom mesta rozhodovať o tom, kam budú smerovať finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Zároveň ide o možnosť vytvoriť pre obyvateľov Novej Bane, ako aj pre formálne organizácie a neformálne skupiny so sídlom v Novej Bani alebo ktoré pôsobia v Novej Bani, priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť a transparentnosť verejného rozhodovania.

Občania spolurozhodujú podľa pravidiel participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet umožňuje účastníkom kontrolovať verejné výdavky a podporuje spoluprácu medzi všetkými zapojenými subjektmi.

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetového uznávaného konceptu Participatívneho rozpočtu. Ten bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe.


2. PRINCÍP

V programe 8. Prostredie pre život a v jeho podprograme 8.6. Rozvoj obcí sa vyčlenia rozpočtové prostriedky, o ktorých využití rozhodnú obyvatelia. Tieto prostriedky sú vyčlenené na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom týkajúce sa týchto oblastí:

 • Doprava a komunikácie
 • Životné prostredie
 • Kultúra
 • Šport
 • Sociálna pomoc a sociálne služby
 • História, tradície, folklór
 • Propagácia, komunikácia a marketing


Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. O konkrétnej sume vyčlenenej na Participatívny rozpočet rozhodnú každý rok poslanci Mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu.


Financie vyčlenené v hlasovaní obyvateľov môžu byť použité dvomi spôsobmi:

 1. v prípade víťazných projektov, ktoré podali jednotlivci alebo neformálne skupiny zostávajú prostriedky v rozpočte mesta. Mení sa teda len spôsob rozhodovania o konkrétnom použití týchto prostriedkov. Na objednávanie všetkých tovarov a služieb sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania a vnútorné pravidlá mesta Nová Baňa, rešpektujúc uzatvorené zmluvné vzťahy s vysúťaženými dodávateľmi,
 2. v prípade víťazných projektov, ktoré podali formálne organizácie sa prostriedky preklasifikujú zmenou rozpočtu na formu dotácie a budú poskytnuté priamo organizácii.

Realizácia každého projektu bude v spolupráci s tými, ktorí projekty podali. Zúčastnia sa na nich ako dobrovoľníci podľa svojich možností a požiadaviek mesta.


3. HARMONOGRAM

Jednotlivé kroky procesu participatívneho rozpočtu sa každoročne opakujú. O konkrétnych projektoch sa rozhoduje podľa nasledovného harmonogramu:


do 31.3. Uzávierka podania projektov

do 30.4. Výber projektov v komisiách zriadených pri MsZ, schválenie vybraných projektov v MsZ

od 1.5. Realizácia schválených projektov

 

4. ZASIELANIE PROJEKTOV A PODMIENKY

Projekty sa podávajú v zmysle harmonogramu od januára do konca marca každý rok. Podané projekty sa musia predložiť na predpísanom tlačive: Návrh projektu na realizáciu z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa (Príloha č. 1), ktorý obsahuje:

 1. názov projektu (nápadu, návrhu)
 2. oblasť (v rámci, ktorej sa návrh predkladá) podľa bodu 2
 3. lokalita (miesto, kde sa navrhuje projekt realizovať)
 4. stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
 5. rozpočet (podľa výšky vyčlenených finančných prostriedkov schválený v rozpočte mesta na príslušný rok)
 6. kontaktné údaje (meno a priezvisko, email, telefónne číslo)

Projekty sa podávajú v písomnej forme, v zalepenej obálke s označením „Participatívny rozpočet – neotvárať,“ a s uvedenou adresou predkladateľa na obálke. Predloženie projektu je možné poštou na adresu: Mestský úrad, Nám. slobody 1, 968 01 Nová Baňa alebo osobne v Podateľni v Klientskom centre mestského úradu v čase úradných hodín. Inak oznámené projekty (emailom, telefonicky a pod.) nebudú akceptované.

Projekt, aby mohol byť zrealizovaný, musí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • musí byť podaný na predpísanom tlačive,
 • je realizovaný v meste Nová Baňa alebo v jeho časti,
 • je v kompetencii mesta a vo všeobecnom záujme,
 • je zaradený do jednej zo stanovených oblastí,
 • žiadosť predložila formálna organizácia alebo neformálna skupina so sídlom v Novej Bani, alebo ktorá pôsobí v Novej Bani,
 • v jednom rozpočtovom roku môže žiadateľ predložiť len jednu žiadosť,
 • musí sa poskytnúť iba na konkrétny účel,
 • účel použitia finančných prostriedkov na predložený projekt nemôže byť duplicitný s predloženou žiadosťou na dotáciou podľa VZN č.7/2011,
 • jedná sa o bežné výdavky, resp. špecifickú investíciu s dlhodobým účelom využitia,
 • vo výnimočných prípadoch, môže ísť o výdavky na investičné projekty,
 • je technicky realizovateľný a jeho realizácia bude ukončená v príslušnom roku podľa harmonogramu Pravidiel participatívneho rozpočtu,
 • nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku a nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu,
 • nemôže ísť o akcie alebo okruh potrieb na činnosť politických strán a hnutí, na nákup občerstvenia, vrátane nápojov a na odmeny a mzdy.


5. HODNOTENIE, POSÚDENIE A PREDSTAVENIE PROJEKTOV

Hodnotenie a posúdenie projektov sa uskutoční po termíne uzávierky projektov komisiami zriadenými pri MsZ, podľa jednotlivých oblastí.


Vybrané návrhy projektov budú schválené na zasadnutí MsZ.

Realizácia projektov z participatívneho rozpočtu nesmie vytvárať ďalší tlak na rozpočet v podobe zvýšených výdavkov (napr. cez originálne kompetencie), okrem čerpania cez ďalšie komunitné projekty.

V prípade, že sa bude projekt realizovať formou dotácie, budú preň platiť všetky pravidlá ako pre ostatné dotácie v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách zo dňa 25.8.2011 z rozpočtu mesta Nová Baňa. Zároveň platí, že nie je možné dostať dotáciu na rovnaký resp. podobný účel podľa obidvoch dotačných schém (teda podľa týchto Pravidiel aj podľa VZN č.7/2011).


6. REALIZÁCIA A KONTROLA

Realizáciu schválených návrhov zabezpečujú predkladateľ projektu a odborní garanti za jednotlivé oddelenia Mestského úradu. V prípade poskytnutia dotácie zabezpečujú realizáciu projektu príjemcovia dotácie.

Po ukončení projektu predkladateľ je povinný predložiť vyhodnotenie projektu na predpísanom tlačive: Vyhodnotenie projektu realizovaného z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa, vrátane Súpisu účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu projektu (Príloha č. 2), vrátane priložených účtovných dokladov (príjemky, výdajky, prezenčné listiny, dodacie listy, faktúry, potvrdenia o nákupe a pod.).

Žiadateľ, ktorý nepredloží vyhodnotenie projektu podľa predchádzajúceho odseku alebo použije finančné prostriedky na iný účel ako bolo určené v projekte, je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky na účet mesta najneskôr do 30 dní po termíne stanovenom na vyhodnotenie projektu.

O realizácii konkrétnych projektov mesto informuje na svojej internetovej stránke, kde zároveň zverejní zrealizované projekty vrátane čerpania rozpočtu.

 


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa dňa 15.01.2020, uznesením č. 6/2020 a nadobúda účinnosť dňom 16.01.2020.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800