en




Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
TrhoviskoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2015 zo dňa 18.11.2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2014 zo dňa 15.12.2014 o dani z nehnuteľností1.01.2015Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa zo dňa 22.10.201414.11.2014Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 5/2013 zo dňa 11.12.2013, o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a priklad20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach17.12.2012Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2012 zo dňa 29. 3. 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 11.3.201116.04.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 4/1996 o vyhradení dokončených bytov v bytovom dome "Nová Baňa Hrádza A5"30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 7/2000 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN zo dňa 25.11.1992 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
Dotácie a príspevkyVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č.7/2011 o dotáciách zo dňa 25. 8. 20115.09.2011Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2011 zo dňa 11. 3. 2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva16.03.2011Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 15/2009 zodňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe - zmena4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
Verejný poriadokVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 16/2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2009 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa zo dňa 24.9.200914.10.2009Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 o opatrovateľskej službe6.08.2009Prevziať dokument (PDF)
Dotácie a príspevkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 2/2009 zo dňa 29.1.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2009 zo dňa 29.1.2009 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
12



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800