en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...17
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900334

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 4708 - záhrada o výmere 65 m2, evidovaného na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku za účelom scelenia pozemkov a oplotenia ako celku. Pozemok C KN 4708 je v zmysle platného územného plánu - záhrady v rámci funkčných plôch zmiešaného územia.

Hric Miroslav Ing.
31.12.2019
11/1900333

V zmysle dohody si u Vás objednávame korekciu mesačníka Novobanských novín 2020. Vyúčtovane bude prebiehať mesačne, na základe vystavenej faktúry v dohodnutej sume 50 EUR s DPH.

Budinská Zuzana, Mgr., IČO: 51968657
50.00 €18.12.2019
11/1900332

V zmysle dohody si u Vás objednávame nasledovné: mesačník Novobanské noviny 2020, formát: 210 x 297 mm (A4); rozsah: 20 strán; papier: 53g Bulky vol. 2,3; farebnosť: 4+4 (20 strán plnofarebná tlač); väzba: V1 (2 skoby); náklad: 900 / 1.000 / 3.000 ks; balenie: po 50 ks do fólie . Miesto dodania: Informačné centrum Nová Baňa. Odovzdanie novín do tlače k dátumu 5 – 9 deň v mesiaci. Dodanie 1X v príslušnom mesiaci k dátumu 10-14 deň v mesiaci. Náklad 1000 kusov mesačne január až november 2020. V sume 480 EUR s DPH.

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., IČO: 36562611
480.00 €17.12.2019
11/1900331

Objednávame si u Vás energetický certifikát budovy - bývalá knižnica, nachádzajúci sa na adrese: Andreja Kmeťa 602/11, 96801 Nová Baňa.

Kouřil Bohdan, Ing., IČO: 45545235
350.00 €17.12.2019
11/1900330

Objednávame si u Vás opravu a prestrešenie strechy javisko amfiteátra Tajch na akciu " Oceľový prístrešok nad pódiom a prístupová rampa" v cene v zmysle cenovej ponuky č. 1906 v termíne do 27.12.2019.

Holý Anton, ml. - KLAMPIARSTVO, IČO: 33337641
4025.64 €16.12.2019
11/1900329

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 10935479-207/19 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 23.11.2019, overeného dňa 28.11.2019 pod číslom G1-470/2019 - pozemok C KN parc. č. 6382/4 - záhrada o výmere 35 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 3931/22 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 183.035 m2, evidovaného na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, na ktorom má kupujúci umiestnenú garáž na základe NZ .

Hermanová Darina, Ing., IČO: 00911086
16.12.2019
11/1900328

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 12606103-78/2019 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 26.11.2019, overeného dňa 02.12.2019 pod číslom G1-475/2019 - pozemok C KN parc. č. 1203/2 - záhrada o výmere 72 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5152/111 - ostatná plocha o celkovej výmere 5.894 m2, evidovaného na LV č. 6123. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý kupujúci užívajú ako záhradu. Pozemok E KN parc. č. 5149/111 sa nachádza na funkčných plochách občianskej vybavenosti v zmysle platného územného plánu mesta.

Hric Miroslav Ing.
16.12.2019
11/1900327

Objednávame si u Vás práce - regulácia vykurovania obejktu nachádzajúceho sa na adrese Kalvárska 37,Nová Baňa na základe merania vonkajšej teploty.

PROFIMONT NB s.r.o., IČO: 47025468
11.12.2019
11/1900326

Objednávame si u Vás rozvoz letákov (Novobanských novín č. 12/2019) v počte 2725 kusov do všetkých domácností.

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
11.12.2019
11/1900325

Objednávame si u Vás prenájom a dopravu 50 m prenosného oplotenia , ktoré bude využíté počas konania vianočných trhov "Čas radostný, čas vianočný" v Novej Bani dňa 13. 12. 2019. Kontaktná osoba: Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa, tel. kontakt: 0905 964 483.

Toi Toi Dixi s.r.o. , IČO: 36383074
10.12.2019
11/1900324

NEWTON Dictate 5 Business SK

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
10.12.2019
11/1900323

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
4000.00 €9.12.2019
11/1900322

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodu "Nadzemný zásobník na propán KD Štále" v cene dohodou v termíne do 13.12.2019.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
6.12.2019
11/1900321

Na základe CP objednávam výmenu zobraz. jednotka color 3ks

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
846.00 €6.12.2019
11/1900320

Objednávame si u Vás revíziu hydrantov - 2 ks na akciu Kultúrne centrum Nová Baňa v termíne do 5.12.2019.

Benčaj Marián - PYROMA, IČO: 46663398
5.12.2019
11/1900319

Na základe cp objednávam RFID v počte 10 ks

EZS Servis Budinský
31.00 €5.12.2019
11/1900318

V zmysle dohody si u Vás objednávame nasledovný tovar:

Finery Decor s.r.o., IČO: 45279276
4.12.2019
11/1900317

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 10935479-264/18 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 22.11.2019, overeného dňa 29.11.2019 pod číslom G1-471/2019 - pozemok C KN parc. č. 4685/13 - záhrada o výmere 929 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 4685/1 - záhrada o celkovej výmere 970 m2, evidovaného na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý kupujúci užíva ako záhradu na základe NZ .

Hric Miroslav Ing.
4.12.2019
11/1900316

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 10935479-192/19 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 21.11.2019, overeného dňa 29.11.2019 pod číslom G1-472/2019 - pozemok C KN parc. č. 98/6 - zastavaná plocha o výmere 41 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5149/111 - ostatná plocha o celkovej výmere 12.869 m2, evidovaného na LV č. 6123. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku scelenia-zarovnania hranice pozemkov vo vlastíctve pani Evy Hlaváčovej.

Hric Miroslav Ing.
3.12.2019
11/1900315

Na základe cp objednávam výmenu čierneho pc valca.

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
3.12.2019
Strana:12345...17Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800