en
Neprehliadnite


Územný plán návrh 2020

Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.

Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu poţiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a sluţieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udrţateľného rozvoja a reálne moţnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými poţiadavkami.
 

Strana:1234
NázovPridanéPrevziať súbor
4Jpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Bnalozka - navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Bpodklad- navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Cnalozka- navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Cpodklad- navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Hnalozka- navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
5Hpodklad- navrh verejneho dopravneho vybavenia18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Bnalozka- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Bpodklad- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Cnalozka- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Cpodklad- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Gnalozka- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Gpodklad- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Hnalozka- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
6Hpodklad- navrh verejneho technickeho vybavenia Vodne hospodarstvo18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Analozka- navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Apodklad - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Bnalozka - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Bpodklad - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Cnalozka - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Cpodklad - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Gnalozka - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
7Gpodklad - navrh verejneho technickeho vybavenia Energetika a telekomunikácie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Analozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Apodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Bnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Bpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Cnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Cpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Dnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800