en
Neprehliadnite


Územný plán návrh 2020

Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.

Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu poţiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a sluţieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udrţateľného rozvoja a reálne moţnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými poţiadavkami.
 

Strana:1234
NázovPridanéPrevziať súbor
Verejný oznam18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Sprievodna_sprava_Nova_Bana-ZaD č.118.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Zaväzna_cast_Nova_Bana ZaD č.118.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
PP+LP ZaD č. 1 Nová Baňa18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
2_komplexny urbanisticky navrh k.u. nalozka18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
2_komplexny urbanisticky navrh k.u. sutlac18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
2_komplexny urbanisticky navrh k.u.18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4a komplexny urbanisticky navrh sutlac18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Analozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Apodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4b komplexny urbanisticky navrh sutlac18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Bnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Bpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4c komplexny urbanisticky navrh sutlac18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Cnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Cpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4d komplexny urbanisticky navrh sutlac18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Dnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Dpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Enalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Epodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Fnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Fpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Gnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Gpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Hnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Hpodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Inalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Ipodklad - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
4Jnalozka - komplexny urbanisticky navrh18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800