en
Neprehliadnite


Územný plán návrh 2020

Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.

Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu poţiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a sluţieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udrţateľného rozvoja a reálne moţnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými poţiadavkami.
 

Strana:1234
NázovPridanéPrevziať súbor
8Dpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Enalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Epodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Fnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Fpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Gnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Gpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Hnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Hpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Inalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Ipodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Jnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
8Jpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Analozka - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Apodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Bnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Bpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Cnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Cpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Gnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Gpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Hnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
10Hpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
11a - vykres priestorovej regulacie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
11b - vykres priestorovej regulacie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
11c - vykres priestorovej regulacie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
11d - vykres priestorovej regulacie18.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_418.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_518.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Legenda_618.6.2020 Prevziať dokument (PDF)
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800