en
Neprehliadnite


Cieľové miesto pre turistov Región Gron

Cieľové miesto pre turistov Región Gron

Dajú sa realizovať aktivity v cestovnom ruchu v regióne, ktorý sa v minulosti významne turisticky nerozvíjal? Na to sme sa opýtali Ing. Petra Sárinca, výkonného riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.

Ing. Sárinec, v decembri v roku 2012 vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, prečo začínate s výraznejšou aktivitou až v tomto roku?
Obdobie roku 2013 bolo potrebné, aby sa zakladajúci členovia zjednotili na základných postojoch k cieľom a formám práce organizácie, dohodli sa na nastavení členských poplatkov, čo vôbec nie je jednoduchá otázka, najmä pre manažment samospráv obcí, keďže sú neustále pod drobnohľadom. Za významné považujem, že je to organizácia, ktorá nevznikla, aby členovia získali tučnú podporu, ktorá sa bude pravidelne deliť, ako je to v prípade mnohých organizácií cestovného ruchu, ktoré už dnes získavajú významnú podporu štátu bez ohľadu na význam a postavenie destinačného manažmentu pri neustálom procese vytvárania trhu cestovného ruchu. Mnohé organizácie si zakladatelia zamenili s cestovnou kanceláriou a realizujú servis pre silnejšie finančné subjekty, tomu však nemôžeme povedať, že je to riadenie turistickej destinácie so všetkým, čo z toho vyplýva. V tom je spojenie zakladajúcich subjektov cennejšie, i keď bez významných zdrojov podstatne ťažšie, že nás spájajú ciele, a nie peniaze. K takému postoju bolo potrebné sa trpezlivo prepracovať, takzvaná „daň trvalej udržateľnosti organizácie“ a zároveň východisková báza pre začatie aktivít v riadení procesov cestovného ruchu v pomerne veľkom regióne. Pre tento región je to historická udalosť. Doposiaľ neexistovala inštitúcia, profesionálne sa zaoberajúca cestovným ruchom, ktorá by v masívnejšej forme začala definovať rozvojové politiky a ciele spoločného postupu.
 

Čo znamená pojem turistická destinácia v našom regióne a aký má základný cieľ?
Na Slovensku pomenovanie cieľového miesta turistickej destinácie znamená miesto, ktoré by malo byť cieľom pre návštevníkov na trávenie voľného času a pobytovanie. Nedá sa povedať, že sme región, ktorý oplýva dostatkom zdrojov pre regionálny a špeciálne pre rozvoj cestovného ruchu. Ale zdrojov je dosť na to, aby sme sa vedeli postupne rozvíjať, riadiť organizačnú robotu v branži a najpodstatnejšie je, že máme premyslené postupy, ako napĺňať ciele v rozvoji destinácie, v záujme popasovať sa o svoje miesto na trhu cestovného ruchu.
Destináciu pod názvom Región GRON zatiaľ tvoria územia katastrov mesta Žarnovica, Nová Baňa a obcí Repište, Horné Hámre až do obce Kľak. V súčasnej dobe sa uskutočňuje ďalšie kolo rokovaní o vstupe do OOCR Región Gron. Budeme radi, ak sa pridajú všetky obce Slovenskej, tzv. Hronskej brány – od Hronského Beňadika po Žiar nad Hronom, aby vzniklo homogénne územie uceleného regiónu, dobre organizovaná a čitateľná dovolenková ponuka a ponuka na častejšie trávenie voľného času aj domáceho obyvateľstva. Tu by sme boli radi, ak by miestne subjekty ukázali pre trh cestovného ruchu to najlepšie, čo sa v regióne nachádza, čím môžeme odlíšiť tento región od ostatného Slovenska. Je to veľmi dôležitá úloha.
Základný cieľ je teda domáci cestovný ruch. Začína nové programové obdobie štrukturálnych zdrojov, sledujeme granty Európskej komisie v turizme a využijeme všetky možnosti na získanie zdrojov, ktoré pochádzajú aj z oblasti tzv. sociálneho podnikania - donorské zdroje a vecné plnenia, fundraisingové plánovanie, tzn. získanie sponzorských a iných zdrojov na konkrétne programy rozvoja. Treba aj povedať, že práve pri rozbehu organizácie je množstvo významnej práce, ktorá si vyžaduje minimum zdrojov, lebo je v oblasti komunikácie, kreativity a odbornosti pri nastavení procesov. Ale môžeme počítať aj s priamou podporou štátu, ktorá zatiaľ funguje spoľahlivo zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, kde je aj sídlo našej sekcie cestovného ruchu.


Chcete povedať, že destináciu tvoria samosprávy v regióne Tekovského Pohronia limitované hranicami Banskobystrického kraja?
Aby sme boli presnejší, novovznikajúcu destináciu tvoria spomínané katastre obcí spojené do logického celku. Aby sa spojili katastre, musí sa dohodnúť samospráva obcí v nich, čo je potom výhoda pre podnikateľov najmä v cestovnom ruchu. Všetci podnikatelia obce, ktorá je členom organizácie majú, zo zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, právo byť členmi organizácie. Takže naša snaha je vytvoriť silné, vyvážené partnerstvo samospráv a podnikateľov. Partnerstvo, ktoré je k sebe úprimné a otvorené, hovorí o problémoch v turizme, a najmä snaží sa podľa možností, aké momentálne sú podporovať riešenie problematiky cestovného ruchu. Toto je možné len vtedy, ak budeme masívne informovať všetky subjekty, čo robí organizácia a v akom štádiu riešenia sa práve nachádza.
Cieľ je vytvoriť pozitívne rozvojové prostredie, kde všetci rozumejú krokom, ktoré organizácia robí a na ktorých sa dohodli v partnerstve podnikatelia a obce. Pretože zákon o cestovnom ruchu po prvýkrát zadefinoval verejnú podporu a potrebu podnikateľov, aby mohli pristúpiť iniciatívne k tvorbe koncepcie a dohode so samosprávou a nie, ako sa to robilo doposiaľ, na základe silnejšieho postavenia obce.
Je nevyhnutné, aby sa podnikatelia pridali do organizácie a pomohli tvoriť prostredie cestovného ruchu. Je tu korektná snaha samospráv vytvoriť im podmienky, aby si zadefinovali ciele, ktoré najviac vyhovujú pre ich návštevníkov a prospievajú ku kvalitnej a zaujímavej ponuke regiónu.


Majú možnosť pridať sa do organizácie a pomôcť v aktivitách aj iné organizácie okrem podnikateľov a obcí, ktorým tiež záleží na prostredí, kde ich zamestnanci žijú a pracujú?
Samozrejme, máme záujem aj o ďalšie organizácie, ktoré majú aj nemajú súvislosť s cestovným ruchom. Určite budeme radi, ak sa členom stanú školy, ktoré vyučujú cestovný ruch, aktívne združenia občanov, ktoré sa snažia o skrášľovanie prostredia, udržiavajú jedinečné tradície, snažia sa tvoriť pozitívnu atmosféru v našom regióne, agentúry cestovného ruchu a podobné organizácie.
Zároveň máme záujem aj o podnikateľov z iných odvetví či už majú, alebo nemajú rozpracovanú firemnú politiku pomoci v území, kde pôsobia. Budeme radi, ak budú s nami súhlasiť, že ak tu pôsobí spoločnosť, ktorá využíva kvalifikovanú a mzdovo výhodnú pracovnú silu regiónu, tešíme sa z toho, ale chceme, aby si uvedomila, že keď postavila výrobnú halu, tak do určitej miery narušila pozitívny krajinný obraz, často jedinečný v tomto horskom prostredí, z ktorého na druhej strane sprostredkovane profituje podnikateľ v cestovnom ruchu. Takže za korektný prístup považujeme kompenzovať takto chápanú nevyváženosť podnikateľského prostredia. Nemám na mysli len zdroje finančné a vecné plnenia. Keď budujete novú ponuku pre turistov, potrebujete veľa vecí, kde vieme nájsť formu zapojenia sa takýchto podnikateľov, aby ich to čo najmenej zaťažovalo. Napríklad sa môžeme dohodnúť na veľkých bielych stenách popri hlavnej tepne regiónu rýchlostnej ceste R1, čo je mimoriadne významný informačný zdroj a my tam vieme urobiť podnikateľovi v cestovnom ruchu reklamu, prípadne ponúknuť propagáciu iným regiónom a tak získame zdroje do nášho regiónu. Je viacero možností, ktoré môžeme považovať za tvorivý prístup a vyvážené používanie prostredia regiónu.


Základnou etikou vo vzťahu k miestnemu obyvateľstvu je byť informovaní. Budú môcť aj čitatelia Novobanských novín byť pravidelne informovaní o vašich aktivitách, činnostiach a postupoch?
A nielen informovaní. Dobrá komunikačná stratégia v cestovnom ruchu pracuje s verejnou mienkou. Ako som naznačil aj občania sa podieľajú na tvorbe priateľského prostredia pre turistov a plnia významnú funkciu. Treba si uvedomiť, že všetko v regióne vplýva na mienku turistov, a je to aj styk turistu s miestnymi obyvateľmi. Ak máme občanov získať na našu stranu pre podporu turizmu a zvýšenej návštevnosti miest a obcí, musíme s občanmi rátať, pravidelne ich informovať a najradšej by sme zapojili všetkých. Určite budeme vyhľadávať formy ako zapojiť čo najviac občanov regiónu do aktivít turizmu, lebo je to náš spoločný región. Ľudia nechcú pasívne stáť na chodníku a prizerať sa, veľa z nich sa chce pridať a pochodovať v spoločnom sprievode, aby sa stali spolutvorcami pozitívneho obrazu o regióne. Dôležitá informácia:
- ak sa chcú s nami stretnúť obyvatelia regiónu a iniciovať svoje návrhy na rozvoj regiónu a turizmu, rád sa s vami stretnem a vypočujem si návrhy,
- radi prídeme aj na stretnutie organizácií, ak sa chcú dozvedieť viac o cestovnom ruchu. Poprípade navrhneme vašej organizácii, ako sa môže zapojiť. Hľadajme si priestor na spoločné aktivity a priestor, čo môžeme urobiť pre región. Je to česť pre nás, že máme tú možnosť.
Kontakt: Ing. Peter Sárinec, výkonný riaditeľ OOCR Región Gron, tel: 0905 527 330, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Lenka Bieliková
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800