en
Neprehliadnite


Odd. životného prostredia (form)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne)

Formulár

Pridané:
9.7.2021

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Pridané:
7.1.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov atď.

Pridané:
29.1.2020

Žiadosť na inštaláciu a prevádzku stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Pridané:
29.1.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie a prevádzku stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) v rámci stavebného konania

Pridané:
29.1.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) v rámci stavebného konania

Pridané:
29.1.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Pridané:
22.11.2019

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu povolenia orgánu štátnej vodnej správy na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov alebo na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodác

Pridané:
19.9.2019

Žiadosť na uvedenie vodnej stavby "studne" do prevádzky kolaudácia

Pridané:
9.9.2014

Oznámenie výrubu drevín na základe § 47, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pridané:
28.2.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800