en
Neprehliadnite


PHSR 2021 - 2027

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov.
Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027 bol schválený uznesením č. 131/2020 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 29. 12. 2020 a bude priebežne aktualizovaný

Zámer spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2027:

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR

Názov dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027

Forma spracovania

Externou spoločnosťou, za spolupráce interných zamestnancov a partnerov

Riadenie procesu

Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva so všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

  1. Vytvorenie riadiaceho tímu.
  2. Zoznam subjektov, ktoré budú podieľať na PHSR (budúci členovia pracovných skupín).
  3. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – informovanie, dotazníkový prieskum občanov mesta prostredníctvom webovej stránky mesta Nová Baňa a Novobanských novinách.

Obdobie spracovania

   8/2020-12/2020
 

Financovanie spracovania

Náklady spojené s vypracovaním PHSR mesta Nová Baňa sú hradené z rozpočtu mesta.

 

Proces spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

Cieľom spracovania PHSR mesta je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja mesta ako celku a prispieť k jeho vyváženému rozvoju.
Zmyslom procesu tvorby PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Existenciou PHSR mesto tiež zvýši svoje šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov, keďže musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.

Mesto Nová Baňa má záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, preto je PHSR mesta na roky 2021 – 2027 výsledkom strategického plánovania založeného na princípe partnerstva. Konečný dokument bol verejne pripomienkovaný a  prerokovaný mestským zastupiteľstvom, na ktorom bol schválený Uznesením č. 131/2020.


Základné princípy tvorby PHSR:

  • je založený na kvalitných a overených dátach,
  • je výsledkom komplexných analýz v kľúčových politikách - oblastiach,
  • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
  • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
  • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu boli zverejnené na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bolo možné pripomienkovať.

Kontaktná adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 (kompletný dokument)

 

Ciele programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027:

Ciele a opatrenia PHSR (pdf)

Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027:

  • schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani dňa 29. decembra 2020 (Uznesenie č. 131/2020),
  • je zverejnenýna webovej stránke mesta.

• Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021-20202

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021-2022 bol predložený na MsZ dňa 24.02.2021 a bol schválený uznesením MsZ č.10/2021.
 


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800