en
Neprehliadnite


IV. etapa obnovy Súsošia sv. Trojice

IV. etapa obnovy Súsošia sv. Trojice

Kultúrna pamiatkaje významným dokladom historického vývoja, spôsobu života a spoločenskej situácie od najstarších dôb po súčasnosť. Pre jej historickú, umeleckú, vedeckú a technickú hodnotu sa môže chápať ako jedna z najvýznamnejších súčastí kultúrneho dedičstva, prejav tvorivej schopnosti a práce človeka z najrôznejších odvetví ľudskej činnosti a má priamy vzťah k významnej osobnosti a historickej udalosti.

K dominantným kultúrnym pamiatkam mesta patrí aj Súsošie sv. Trojice na Námestí slobody.

V priebehu roka 2012 dalo mesto vypracovať reštaurátorský prieskum, ktorým sa zistilo, že stav častí súsošia je veľmi zlý, a to hlavne v dôsledku prirodzeného zvetrávania použitých materiálov. Na základe zisteného sa od roku 2013 každoročne realizovala jednotlivá etapa reštaurátorských prác. Etapy obnovy súsošia I. a III. boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. II. etapa sa financovala z vlastných zdrojov.  

Mesto Nová Baňa v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podalo aj na rok 2016 projekt s názvom Obnova Súsošia sv. Trojice – IV. etapa. Projekt bol úspešný a podporený zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sumou 10 000 EUR a bude spolufinancovaný z mestských zdrojov.

Realizáciou ďalšej etapy sa prispeje k záchrane národnej kultúrnej pamiatky, zamedzeniu jej ďalšej degradácie a prinavráteniu pôvodného historického výrazu, pretože kultúrna pamiatka je ako objekt jedným z hlavných cieľov kultúrnej turistiky.

 PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800