en
Neprehliadnite


Projekt „Môj kamarát, bezpečne sa vráť “ získal finančnú podporu

Projekt „Môj kamarát, bezpečne sa vráť “ získal finančnú podporu

„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Spomedzi 154 subjektov z celého Slovenska bolo vybratých 20 úspešných projektov, medzi ktorými bol aj projekt materskej školy, ktorý odborne vypracovala Milada Číková, učiteľka MŠ a do nemeckého jazyka preložila Mgr. Slavomíra Bagalová, učiteľka ZŠ Jána Zemana.Projekt pod názvom „Môj kamarát, bezpečne sa vráť“ získal grant vo výške 850 eur. Nadácia sa zároveň rozhodla projekt podporiť aj bezpečnostnými vestičkami s reflexnými prvkami v počte 20 kusov. Bol pripravený v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestská polícia Nová Baňa bude partnerom, ktorý zaručí prepojenie teoretických a praktických vedomostí pri záverečnej hre Jazda zručnosti.

Aktivity z dopravnej výchovy sa zaraďujú do výchovno-vzdelávacieho procesu dlhodobo a počas celého roka. Projekt je zameraný na rozvíjanie spôsobilostí detí v oblasti dopravnej výchovy, podporenie ich záujmu o dopravu, čím prispeje k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti detí v cestnej premávke. Veľkým prínosom bude vytvorenie a upevnenie modernejšieho spôsobu výučby detí prostredníctvom interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou a aktívne zapojenie detí s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

                      

                                                                                                                                                              

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800