en
Neprehliadnite


BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT za rok 2016

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT za rok 2016

Mesto Nová Baňa každý rok hľadá a využíva možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Aj v priebehu roka 2016, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo 17 projektov.

 

 

 

Získané finančné prostriedky

Začiatkom tohto roka sme podali na Banskobystrický samosprávny kraj žiadosť o dotáciu na rozvoj cestovného ruchu. Projekt s názvom Náučný chodník Zbojnícke studničky bol podporený sumou 4 000 eur, spolufinancovaný mestom sumou 9 107,48 eur a úspešne zrealizovaný.

S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 50 000 eur sa uskutočnila 1. etapa opravy havarijného stavu elektroinštalácie v Základnej škole Jána Zemana. Projektová dokumentácia bola hradená z prostriedkov mesta.  

Taktiež sme sa zapojili do výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne, a to žiadosťou o poskytnutie peňažného daru na podujatie Novobanský jarmok. Projekt bol úspešný a náš jarmok podporený sumou 3 000 eur. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa na základe poskytnutia peňažného daru stala generálnym partnerom úspešného 25. ročníka Novobanského jarmoku.

O finančné prostriedky sme sa uchádzali aj z Fondu na podporu umenia. Podporený bol projekt Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu mestskej knižnice, a to sumou 3 000 eur, spolufinancovanie mesta predstavovalo 500 eur.

Celkovo 5 žiadostiam nebolo vyhovené – o finančnú podporu napríklad na kultúrne podujatia, ochranu knižničného fondu a spoluprácu s partnerským mestom Mimoň. O 1 žiadosti bude rozhodnuté do konca roka a o podpore zostávajúcich 7 projektov bude rozhodnuté až budúci rok. Ide o projekty z oblasti kultúry, športu, týkajúce sa úpravy verejného priestranstva, spolupráce s partnerským mestom Nin a zlepšenia odpadového hospodárstva.    

Zároveň mesto spracovalo a podalo 3 projekty za rozpočtové organizácie mesta. Nadáciou Volkswagen Slovakia bola podporená žiadosť Materskej školy Nábrežná 2, a to vo výške 850 eur na projekt „Môj kamarát, bezpečne sa vráť“ zameraný na rozvíjanie spôsobilosti detí v oblasti dopravnej výchovy. O ďalších žiadostiach sa ešte rozhoduje. 

 

Dokončená obnova národnej kultúrnej pamiatky

V prvom polroku 2016 boli vyhodnotené ako úspešné 2 žiadosti, ktoré boli podané ešte v roku 2015. Ide o projekt na obnovu Súsošia sv. Trojice: IV. etapa – záverečná fáza reštaurátorských prác bola podporená Ministerstvom kultúry SR sumou 10 000 eur a spolufinancovaná mestom sumou 49 876 eur. Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Súsošia sv. Trojice, bola podmienená zlepšením historického uplatnenia pamiatky ako výnimočného diela dotvárajúceho mestské prostredie v Novej Bani. Za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 000 eur a spolufinancovania mesta sa uskutočnil 13. ročník podujatia Týždeň športu pre všetkých.

 

705 vymenených a doplnených svetelných zdrojov

V predchádzajúcom roku bola začatá realizácia aktivít projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa za podpory  Ministerstva hospodárstva SR a spolufinancovania mestom a stavebné práce boli ukončené v tomto roku. Výsledkom projektu je výmena a doplnenie svetelných zdrojov v počte 705 kusov.

Bližšie informácie k projektom nájdete na webovej stránke mesta: ROZVOJ MESTA/PROJEKTY.

Uverejnené dňa: 21.12.2016

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800