en




Neprehliadnite


Tisícka knižných titulov z grantov

Tisícka knižných titulov z grantov

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste aj dnes v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Miestami stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, nezastupiteľné miesto majú aj knižnice.

Mesto Nová Baňa poskytuje knižnično-informačné služby prostredníctvom svojej mestskej knižnice. Knižnica buduje knižničné fondy, prostredníctvom nich sprístupňuje používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a takto prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich úrovne a vzdelanosti. Organizuje a zabezpečuje aj kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou.

Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia mesta. Každoročne sa stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh a každoročne sa tiež žiada o granty na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu o rôzne žánre literatúry, na ochranu a bezpečnosť knižničných fondov či vybavenie objektov a priestorov.

Za posledné roky sa podarilo obohatiť mestskú knižnicu celkovo o 1 223 knižných titulov, konkrétne o 316 knižných titulov beletrie a 590 knižných titulov náučnej literatúry pre dospelých a 226 knižných titulov beletrie a 91 knižných titulov náučnej literatúry pre deti a mládež. Suma získaná z grantov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia bola 9 600 eur a z mestských zdrojov ide o sumu 2 132 eur.

Dopĺňanie knižných titulov má z roka na rok stúpajúcu tendenciu:

Rok 2011 – dotácia 900€, spoluúčasť 277€, 117 ks knižných titulov

Rok 2012 – dotácia 1200€, spoluúčasť 365€, 176 ks knižných titulov

Rok 2013 – dotácia 1200€, spoluúčasť 300€, 152 ks knižných titulov

Rok 2014 – dotácia 1300€, spoluúčasť 190€, 191 ks knižných titulov

Rok 2015 – dotácia 2000€, spoluúčasť 500€, 231 ks knižných titulov

Rok 2016 – dotácia 3000€, spoluúčasť 500€, 356 ks knižných titulov

Z týchto grantov sa zabezpečila aj ochrana knižničného fondu cez laminovacie samolepiace fólie a spevňovacie fólie na obalenie kníh, rovnako sa zabezpečili farebné samolepky na rozlíšenie literárneho žánru, elektromagnetický systém ochrany knižničného fondu, knižničné regály či informačno-obslužný pult. Prostredníctvom grantov na modernizáciu knižnično-informačných služieb sa zakúpilo multifunkčné zariadenie na farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov s viazacím strojom a s príslušenstvom na plnohodnotnú prevádzku zariadenia, premietacím plátnom, projektorom a notebookom.

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý prvýkrát vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. V roku 2017 sa uskutoční v dňoch 13. – 19. marca s mottom „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Prechádza nevyhnutným vývojom a od rukopisnej formy cez tlačenú speje až k elektronickej podobe. Forma však nie je podstatná, dôležitý je význam knihy pre spoločnosť a jednotlivca, ktorý mala v histórii a má aj dnes.

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“

PhDr. Lenka Bieliková,

projektová manažérka

foto: Bc. Alena Jobbová




Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800