en
Neprehliadnite


Prevencia kriminality očami detí

Prevencia kriminality očami detí

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. Základným cieľom výzvy bolo cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Výzva bola vyhlásená za účelom znižovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovania bezpečnosti miest a obcí, prevencie kriminality v rizikových skupinách a pomoci obetiam trestných činov.

Centrum voľného času Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojilo. Projekt pod názvom „Prevencia kriminality očami detí“ bol vyhodnotený až v marci 2017 a získal dotáciu vo výške 2 400 eur. Bol pripravený v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa. Na projekte okrem mesta Nová Baňa a Mestskej polície Nová Baňa budú spolupracovať tieto organizácie: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Žiar nad Hronom, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa, Klub športovej kynológie Nová Baňa, OZ Salus Vitalis a PIPER, s. r. o.

Cieľom projektu je posilniť právne vedomie rizikovej skupiny obyvateľstva, detí, vo vekovom rozmedzí 12 – 14 rokov. Projekt pozostáva z dvoch častí. V prvej časti budú realizované prednášky na jednotlivé témy, pri ktorých deti získajú vedomosti potrebné na plnenie úloh v druhej časti projektu. Realizácia projektu bude vplývať na vzťah detí tak k policajným zložkám, ako aj k zložkám integrovaného záchranného systému na základe ich práce na úseku ochrany bezpečnosti, života, zdravia a majetku. Deti si upevnia vieru v správne hodnoty a životné ciele, čo bude zároveň pôsobiť ako prevencia páchania trestnej a inej protispoločenskej činnosti.

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800