en
Neprehliadnite


BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT za rok 2017

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT za rok 2017

Ako každoročne, tak aj tento rok mesto intenzívne hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých grantov. V priebehu roka 2017, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo žiadosť o dotáciu 19 projektov.

 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z GRANTOV 

Nová Baňa je aj vďaka svojej baníckej histórii stále pozoruhodné historické mesto a snaží sa o zachovanie baníckych tradícii a neustále napredovanie. V roku 2017 mesto zorganizovalo 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Podujatie získalo dotáciu vo výške 2 000 eur z Fondu na podporu umenia a bolo spolufinancované z vlastných zdrojov. 

Taktiež boli z Fondu na podporu umenia podporené dva projekty – Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu mestskej knižnice, a to sumou 4 000 eur, spolufinancovanie mesta predstavovalo 500 eur, a Modernizácia knižničných služieb v mestskej knižnici – zmodernizovanie počítačového priestoru, a to sumou 2 000 eur, spolufinancovanie mesta predstavovalo 300 eur.

O finančné prostriedky sa mesto uchádzalo aj v Slovenskom futbalovom zväze na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – zavlažovací systém pre tréningové ihrisko, kde bolo úspešné a získalo podporu vo výške 10 000 eur, spolufinancovanie mesta bolo vo výške 3 500 eur. Realizácia sa uskutoční na jar 2018.

Za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 280 eur a spolufinancovania mesta sa uskutočnil 14. ročník podujatia Týždeň športu pre všetkých.

O nenávratný finančný príspevok sa mesto v dvojkolovom procese uchádza s projektom Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana. Podanie projektového zámeru a následne obdržanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektu mestu umožnilo zaslanie žiadosti o NFP, tá je v stave posudzovania.

Celkovo 6 žiadostiam o finančnú podporu nebolo vyhovené, napríklad na ochranu knižničného fondu, na podporu rôznych kultúrnych podujatí, zateplenie domu služieb či na úpravu priestranstva. S projektom Letná rozprávková čitáreň v materskej škole sa mesto prebojovalo do verejného hlasovania, bohužiaľ, skončilo druhé v poradí. Mesto podalo žiadosť o dotáciu na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy ET Štúrova na Úrad vlády SR, ktorý zrušil výzvu z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria.

O podpore zostávajúcich 6 projektov sa rozhodne v nasledujúcich mesiacoch. Ide o projekty z oblasti kultúry, športu, projekt modernizácie objektu hasičskej zbrojnice, zlepšenia podmienok odpadového hospodárstva – nákup vozidla i o žiadosť o nenávratný finančný príspevok na záhradné kompostéry.

 

CENA PRE MESTO

V roku 2016 bola ukončená obnova národnej kultúrnej pamiatky, čo mesto oprávnilo zaslať prihlášku a tak sa zapojiť do súťaže Kultúrna pamiatka roka 2016 – Fénix. Súsošie Sv. Trojice sa dostalo medzi 10 nominovaných pamiatok a získalo čestné uznanie kultúrna pamiatka roka – Fénix 2016 za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania.

 

TRHÁK JESENE

Mesto zároveň spracovalo a podalo za rozpočtové organizácie 4 žiadosti o dotáciu a 1 žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je momentálne v posudzovaní. Začiatkom roka 2017 bola vyhodnotená ako úspešná žiadosť podaná v roku 2016. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky vo výške 2 400 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 600 eur. Centrum voľného času ako príjemca poskytnutej dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2017 zrealizovalo veľkú jesennú súťaž pre žiakov novobanských škôl pod názvom „Kto je páchateľ???“ Obojstranná pozitívna odozva znamená, že v budúcom roku sa môžeme tešiť na jej 2. ročník.

 

Bližšie informácie k projektom nájdete na webovej stránke mesta – ROZVOJ MESTA/PROJEKTY.

 

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800