en
Neprehliadnite


Granty prispeli k modernizácii knižnice

Granty prispeli k modernizácii knižnice

Jednou z príležitostí knižnice je možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením podmienok pre slobodný a rovnoprávny prístup ku vysokokvalitným informáciám.

Zámerom mesta Nová Baňa je vytvoriť tieto vhodné podmienky a tým umožniť obyvateľom realizovať svoje ústavné právo na informácie. Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Mesto využilo možnosť získať finančné prostriedky z grantového programu Fondu na podporu umenia. V roku 2017 Fond na podporu umenia schválil a podporil prostredníctvom dotácie dva projekty: Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu mestskej knižnice, a to sumou 4 000 eur, spolufinancovanie mesta predstavovalo 500 eur, a Modernizácia knižničných služieb v mestskej knižnici – zmodernizovanie počítačového priestoru, a to sumou 2 000 eur, spolufinancovanie mesta predstavovalo 300 eur.

Realizácia projektov prispela k modernizácii knižnice, zvýšeniu kvality ako aj rozsahu poskytovaných knižnično-informačných služieb, k zvýšeniu počtu výpožičiek, čo sa prejavilo na udržaní počtu čitateľov, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Aj tento trend potvrdzuje, že činnosť mestskej knižnice neustále zabezpečuje prepojenie a sprístupnenie informácií i poznatkov, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov.

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka

 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800