en
Neprehliadnite


BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

Ako každoročne tak aj tento rok mesto intenzívne hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých grantov. V priebehu roka 2019 do konca novembra mesto Nová Baňa podalo žiadosť o eurofondy na 24 projektov.

 

 

Získané finančné prostriedky na 2 NFP projekty a 13 dotačných projektov

O nenávratný finančný príspevok (NFP) sa mesto uchádzalo s projektom WiFi pre teba, kde bolo úspešné a získalo plnú žiadanú sumu 14 250 eur, a s projektom Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa, kde bolo tiež úspešné a získalo plnú žiadanú sumu 14 725 eur.

Banskobystrický samosprávny kraj podporil projekty: letné tábory: Spoznaj svoj kraj – 2030 eur, Remeselný tábor – 1400 eur, Športový tábor – 1400 eur, Rozprávkový tábor – 1680 eur, tábor Výletovanie – 1610 eur. Dva projekty boli vyhodnotené ešte z roku 2018 a následne podporené, a to Banský náučný chodník – 2. etapa trasa A vo výške 4000 eur, Týždeň športu pre všetkých – 16. ročník vo výške 1200 eur.

Z Fondu na podporu umenia boli podporené projekty: Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa, a to sumou 2500 eur, a Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa sumou 4000 eur.

Mesto získalo finančné prostriedky aj na tieto dotačné projekty: Rozšírenie kamerového systému mesta Nová Baňa v sume 9000 eur z rady vlády SR, Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana v sume 1000 eur z Nadácie SPP, Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa v sume 11 264,06 eur a Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre MFK Nová Baňa v sume 10 000 eur zo Slovenského futbalového zväzu.

Zvyčajne sú schválené projekty v schéme 5 % povinného spolufinancovania mesta z vlastných zdrojov. Celkový sumár finančných prostriedkov nájdete na webovej stránke mesta: EUROFONDY/GRANTY/DOTÁCIE – Prehľad podaných projektov za rok 2019.

 

Stav zvyšných žiadostí

V zásobníku sú dve žiadosti: Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa a Zateplenie Domu služieb Nová Baňa. Žiadosť o získanie plastelíny bola schválená, ale podmienky boli nevýhodné, preto mesto dotáciu neprijalo. Piatim žiadostiam o dotáciu nebolo vyhovené, napríklad na podporu rozvoja športu, na podujatie tradičnej kultúry umeleckých zoskupení, osvetlenie priechodov pre chodcov, podujatie Novobanský jarmok či na klimatizáciu do kina Vatra, vrátane prenosného rozkladacieho pódia. O podpore zostávajúcich troch projektov sa rozhodne až budúci rok.

 

Mesto pripravuje...

V mesiaci december pripravuje mesto podanie žiadosti o NFP na integráciu primárnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nová Baňa, ktorá prispeje k dostupnej, kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti mesta.

Bližšie informácie k projektom nájdete na webovej stránke mesta: EUROFONDY/GRANTY/DOTÁCIE.

PhDr. Lenka Šubová


 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800