en
Neprehliadnite


"Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

"Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Jej zámerom je zabezpečiť, systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií techniky a rozvoja podnikateľského prostredia a na podporu osobného rozvoja a trávenia voľného času.

Jednou z príležitostí knižnice je aj možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením podmienok pre slobodný a rovnoprávny prístup k vysokokvalitným informáciám. Neustály trend rastúceho počtu výpožičiek knižničných dokumentov v Mestskej knižnici v Novej Bani je jeden z dôvodov, pre ktorý mesto venuje pozornosť kvalite, rozsahu a úrovni knižnično-informačných služieb poskytovaných knižnicou a využíva rôzne možnosti na ich financovanie.

Mesto využilo možnosť získať finančné prostriedky aj z Grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2015 mestu MK SR schválilo a podporilo prostredníctvom dotácie dva projekty: Ochrana knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani ako aj Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu.

Projekt Ochrana knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani bol zo strany MK SR podporený vo výške 7.800 EUR a bude spolufinancovaný mestom sumou 4.200 EUR. Účelom vhodného policového systému, ktorým zabezpečíme ochranu knižného fondu a taktiež zvýšime komfortnosť návštevníkov knižnice zvýšením prehľadnosti metodicky správneho uloženia knižničných  dokumentov, čím zatraktívnime priestor v knižnici. Každá kniha či dokument je dôležitou kultúrnou hodnotou, ktorú si musí národ uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti.

Projekt Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu bol zo strany MK SR podporený vo výške 2.000 EUR a bude spolufinancovaný mestom sumou 500 EUR. Finančné prostriedky budú použité na nákup rôznych encyklopédií, beletrie, publikácií pre deti a mládež, náučnej, odbornej i populárnej literatúry. Realizáciou projektu podporíme a udržíme počet čitateľov a zvýšime počet výpožičiek, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciou. Aj tento trend potvrdzuje, že našou činnosťou zabezpečujeme prepojenie a sprístupňovanie dát, informácií a poznatkov, ktorými vytvárame vhodné podmienky pre zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov.      

Pre kvalitný rozvoj vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej vedy a výskumu rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra.     

                                                                     

PhDr. Lenka Bieliková

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800