en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto informuje občanov, že od 25.2.2019 sa začne s realizáciou projektu formou priamej  distribúcie kompostéra do domácnosti prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa za obdobie 10 rokov hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Dohromady sa mestu podarilo za obdobie 10 rokov z externých zdrojov získať sumu vo výške necelých 5 mil. eur. (4 983 203,62 €).

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa každý rok hľadá a využíva možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Aj v priebehu roka 2018, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo 12 projektov.

Čítať ďalej...


Mestu Nová Baňa sa podarilo získať maximálnu dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 v sume 30 000 eur, ktorá sa dala získať vo výzve Ministerstva vnútra SR. Výška povinného spolufinancovania predstavuje najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov. Avšak, predpokladané celkové spolufinancovanie z vlastných zdrojov pred verejným obstarávaním predstavuje sumu 27 330 eur.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) v dvojkolovom procese. Podanie projektového zámeru a následne obdržanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektu mestu umožnilo zaslanie žiadosti o NFPcez operačný program IROP na projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prijímateľovi podaný projekt v maximálnej žiadanej výške 109 021,37 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 737,97 eur. Výška príspevku bude upravená na základe výsledku verejného obstarávania.

Čítať ďalej...


Každá kniha či dokument je dôležitou kultúrnou hodnotou, ktorú si musí národ uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti. Zámerom mesta je udržiavať pozíciu mestskej knižnice ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu verných aj nových čitateľov.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800