en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Čítať ďalej...


Kultúrna pamiatkaje významným dokladom historického vývoja, spôsobu života a spoločenskej situácie od najstarších dôb po súčasnosť. Pre jej historickú, umeleckú, vedeckú a technickú hodnotu sa môže chápať ako jedna z najvýznamnejších súčastí kultúrneho dedičstva, prejav tvorivej schopnosti a práce človeka z najrôznejších odvetví ľudskej činnosti a má priamy vzťah k významnej osobnosti a historickej udalosti.

K dominantným kultúrnym pamiatkam mesta patrí aj Súsošie sv. Trojice na Námestí slobody.

Čítať ďalej...


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo Mestu Nová Baňa nenávratný finančný príspevok v hodnote 656 397,25 EUR na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


V roku 2014 podalo mesto Nová Baňa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie Mestského úradu a Zateplenie budovy podnikateľského centra“. Cieľom projektu bolo zateplenie budovy podnikateľského centra. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 105597/L1-54/14 zo dňa 02.12.2014 bolo Mestu Nová Baňa schválené poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy radnice aj Súsošie sv. Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843-1846 a je umelecko-architektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef Neuschl-Faragó.

Čítať ďalej...


Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Jej zámerom je zabezpečiť, systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií techniky a rozvoja podnikateľského prostredia a na podporu osobného rozvoja a trávenia voľného času.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800